RECU JUNIOR

RECU JUNIOR : START UP IN REAL ESTATE

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย หรือเพิ่งจบการศึกษา และกำลังรอเพื่อเตรียมไปศึกษาในระดับปริญญาโทต่อ ซึ่งยังไม่เคยมีประสบการณ์การทำงาน และไม่มีความรู้พื้นฐานด้านอสังหาริมทรัพย์มาก่อน ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และต่อยอดสู่มืออาชีพทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเริ่มต้นที่จะนำท่านไปสู่ความเข้าใจทักษะ กลยุทธ์ กระบวนการในการบริหารธุรกิจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อนำไปสู่การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างถูกต้องตามระบบได้มากยิ่งขึ้น

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

ผู้ที่ต้องการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของที่ดิน และอาคารที่ต้องการพัฒนาที่ดิน และอาคารของตัวเอง ทายาทเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง กับอสังหาริมทรัพย์ นิสิต นักศึกษา ที่เพิ่งจบการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ในสาขาที่ใกล้เคียง หรือ เกี่ยวข้องในธุรกิจ)


รายละเอียดการอบรม

เปิดรับปีละ 1 รุ่น

รับจำนวนจำกัดเท่านั้น


อบรมทุกวันพุธ และวันเสาร์
เวลา 18.00 – 20.30 น. (วันพุธ)
เวลา 13.00 – 18.00 น. (วันเสาร์)


ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่างด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ


RECU JUNIOR รุ่นที่ 25
ระยะเวลาในการอบรม
วันที่ 6 เมษายน - 22 มิถุนายน 2567

ดาวน์โหลด ตารางกำหนดการอบรม
RECU JUNIOR # 25 ได้ที่นี่


ศึกษาดูงาน 
โครงการตัวอย่าง

ด้านอสังหาริมทรัพย์

ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2567
ดาวน์โหลด กำหนดการเดินทาง

ศึกษาดูงาน RECU JUNIOR # 25

ระหว่างวันที่

6 เมษายน - 22 มิถุนายน 2567

รวมประมาณ

จำนวน 100 ชั่วโมง

สถานที่

@Victor Club Samyan Mitrtown

ค่าอบรม

79,000 บาท

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(รวมค่าศึกษาดูงาน)